eSports

Lenovo to sponsor the 2019 Scottish Esports season